א נצחון אינעם שניי
אז מ’זעהט איר שוין פארביי
די זאלצעלעך טאנצן טיראריריי

די זון בראט אויף די פלעקעלעך
דער רעגן דערטרענקט ענק שרעקלעך
מענטשן שארן ענק אויף מיט טרעקלעך
און שפאצירן. מיט די שוך אויף ענקערע קעפעלעך
ענק ווערן צעפיצלט אויף ברעקעלעך
די קינדער מאכן שניי מענטשן מיט שיינע בעקעלעך
אבער ענק קומען אלס צוריק מיט פולע זעקעלעך

א נצחון אינעם שניי
ווען מ’זעהט איר שוין פארביי
וואס א חילוק וויאזוי גוד ביי

Follow me on Twitter to get latest articles @zaltzvaser

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s