אין דעם ערב פסח’דיגן הכנה שטורעם דערקענט זיך בולט די חילוק אין די יארגענג.

די יונגע יאגן זיך אן קיין פארוואס, נאר ווייל זיי געדענקען מפי מסורה אז מ’מוז זיך יאגן

די מיטליעריגע יאגן זיך אבער קומען נישט אן ווייל די צייט ערלויבט נישט.

די אלטע יאגן זיך פון סוכות, שוין פסח’דיג פון חנוכה, און זיי סארטירן שוין די תיקון ליל שבועות’ער פון בדיקת חמץ נאכט. אבער אבי מ’יאגט!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s