די צייט טוט זיך ריקן
עס טוט וויי דער רוקן
איך קען מיך קוים רוקן
דאס ווייב שרייט צום פאררוקן
די קינדער שטייען און קוקן
דער שוים טוט שטיקן
ווייס נישט וואו ערשט צו קוקן
ווארף אריין אין הגדה אפאר בליקן
זעה איך דעם חמץ ערשט פארשיקן
אלטע זילבער פעפער זעה איך זיך פליקן
נייע ערזעצן שיין טרוקן
גיי מיר מצות ערב פסח אויפפיקן
אין מקוה א טבילה א אנלויף זיך צאמדרוקן
עס קומט דער זמן יעדער איז פארטיג מיט גליקן
ביים סדר קדש ורחץ כרפס אזוי מתוקן
די אפיקומן באהאלטן א מתנה צום דערקוויקן
שלחן עורך די אייער און די טשיקן
מ’זאגט שוין חד גדיא א קאץ א הונט א שטעקן
גרויסע ענינים שווער צו אנטפלעקן
מ’לייגט זיך נישט אין בעט נאר נאכן דערוועקן
שיר השירים מיט א מעלאדיע צום בענקען
זאל אונז שוין השי”ת געדענקען
און דעם מלך המשיח שענקען
נאך דאס יאר מיט אונז אלע קיין ירושלים אמן

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s