איך האב שוין אסאך בייגעוואוינט ווי אידן גיבן זיך אן עצה מיטן דאווענען, און טוען מאלטי-טעסקינג אויפן שענסטן פארנעם, ווען מיט איין האנט האלט מען די פאדערשטע ציצית פאר ברוך שאמר און מיט די צווייטע האנט קלאפט מען סלח לנו, ווען אינדערזעלבער צייט בייגט מען זיך מודים און מ’לאזט אראפ די רצועות פון די פינגערס גרייט פאר רבינו תמ’ן.

אבער דאס וואס היינט האט געטון ביי אונז א מתפלל, האט מיך שוין אביסל אויפגעברויזט, דהיינו. איך פארשטיי אז ער פאנגט אן דאווענען איז ער נאך געוויינליך האלבוועגס דאהי, און זיינע דמיונות און חלומות זענען זיך מתגבר ווי מער ער פראגרעסירט אינעם דאווענען, און געוויינליך איז דער הויכפונקט ביי שמו”ע וואס דאן קען ער זיך הויך צולאכן אדער מאכן גרימאזן לויט וואו ער האלט מיטן חלום.

היינט אבער האט ער זעהט אויס פארשפעטיגט אנצוהייבן, אדער האט ער אינמיטן געמוזט טוישן ליניע אין א נייעם חלום, און ס’איז אויסגעקומען אז די הויכפונקט איז געווען ביי די הושענות! ער האט אינמיטן דעם הקפה זיך צעחלומ’ט און אפגעשטעלט דעם טראפיק פולשטענדיג אן קיין צוויי ברירות נאר אים צו דערוועקן מיט א שמייס מיטן לולב.

לערנט אייך אויס אז דער גרעסערער העלפט לייגט מען אלס אוועק פאר שמונה עשרה, מ’קען נישט זיך שטעלן גומר זיין א חלום ווען מ’האלט א הושענה זאגער אין איין האנט, א ד’ מינים אין די צווייטע, און מ’שפאצירט אין געשטופטע שמאלע רייען מיט א אנגעצויגענעם ציבור פון וועם די טליתים גליטשן זיך און האנקערן זיך. עס איז נישט יושר.

שוין, וועט איר שוין וויסן פאר קומענדיגע מאל, מ’מאכט זיך א קנייטש וואו מ’האלט און מ’איז ממשיך ביי מוסף אויב האט מען נישט צוגעענדיגט בכי טוב.

איך האב שוין לאנג געקלערט אז מ’דארף טיילן ספידינג טיקעטס ביי די הושענות, פאר די וואס טרעטן אויף די הינער-אויגן, אבער דאס איז שוין א פרשה פאר זיך.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s