געשריבן פארן גליונות לש”ק פ’ וארא

ביים אריינגאנג צום גרויסן קאנווענשאן שטייען היטער, מיט א גאר שווערן וואך, צו מאכן זיכער אז נאר געלאדענע געסט קענען ארייניין צום דעם מלכות’דיגן צאמקום וועלכעס פאסירט איינמאל אין עטליכע יאר. עס ווערט אריינגעלייגט גאר אסאך געלט און כח אז עס זאל ח”ו נישט זיין קיין אומאיינגענמעליכקייטן פאר די גרויסע פערזענליכקייטן וועלכע קומען פון אלע עקן וועלט זיך באטייליגן ביים קאנפרענץ.

די וועכטער ביים טיהר זענען פארנומען ביז איבערן קאפ איבערקוקנדיג די קארטלעך וועלכע זענען ספעציעל ארויסגעשיקט געווארן און מוזן געוויזן ווערן ביים טויער כדי צו קענען אריינגיין, עס שטייט א שורה פון אסאך געהויבענע געסט וועלכע ווארטן צו פרעזענטירן זייערע אידענטיפיקאציע’ס און איינלאדענונגס קארטלעך, אלע מאכן זיכער אז די קארטלעך זענען גענוג קלאר, און גענוג ליינבאר, און אזוי שטייען זיי און ווארטן אויף זייער רייע צו קענען אריינגיין טיילנעמען אין דעם גאר אויסנאמען מעמד.

עס הערט זיך א גערודער פון די אנדערע זייט, און פילע באדינער און שיין באצירטע קליידונג, קומען מיט שטאלץ גלייך צום טיהר, און ווייזן אן פאר די וועכטער אז ער קעניג פון שכנות’דיגן לענדל איז נארוואס ערשינען, און וויל אריינגיין ביים טויער.

דער וועכטער וועלכער שטייט יעצט דארט איז נישט מסכים, ער וויל זעהן אידענטיפיקאציע, און ער וויל אויך זעהן דעם איינלאדענונגס קארטל. דער באדינער נעמט זיך דינגען מיט אים אויף הויכע טענער, וואס איז דאס מיט דיר? דו זעהסט דאך, דא קומט דער קעניג! וואס איז אפי’ דער פראגע? דער קעניג דרייט זיך דען ארום מיט אידענטיפיקאציע?

אידענטיפיקאציע ביטע! שרייט דער וועכטער, אנדערש גייט עס נישט.

קוק דיך ארום אויף די גאנצע קלאפערגעצייג ארום דעם קעניג! טוה א קוק אויף זיין צורה, און דו וועסט שוין אליינס דערקענען אז אט ער איז דאס דער קעניג וועלכער ס’איז גאר א פגיעה בכבודו צו בעטן אים אידענטיפיקאציע.

וואס ווייס איך? קען זיין עפעס א מאן דהו האט זיך ערלויבט א שפיל, און קומט אלס א קעניג. איך דארף אידענטיפיקאציע. ערקלערט דער וועכטער מיט פאטאס.

דער וועכטער איז פארשטייט זיך גאר שנעל אפגעזאגט געווארן פון אמט, טראץ וואס ער האט נישט פארשטאנען וואס ער האט דא שלעכט געטון? ער האט דאך נאר געטון זיין ארבייט בשלימות, האט ער געשריגן מיט באנומענע קולות, ווען מ’האט אים אוועקגעפירט מיט קייטלען צו גיבן דעם שטראף וואס קומט פאר א פוגע בכבוד המלכות.

****

עס איז דער ענין וואס מיר זעהן ביים ערשטן וויזיט פון משה רבינו צו פרעה ברענגענדיג דעם דבר ד’ אז ער זאל די אידן ארויסלאזן פון מצרים. פרעה פארלאנגט אידענטיפיקאציע, ער ווייסט נישט, ער וויל נישט וויסן, ווער איז דאס דער גרויסער מלך וואס פארלאנגט פון אים אזוינע זאכן.

משה רבינו ווייזט אן פאר פרעה קליינע דוגמאות פון דעם גרויסקייט פון באשעפער, ער ווייזט אים ווי על דבר ד’ ווערט א שטעקן א שלאנג, א האנט ווערט קרעציג און אזוי ווייטער.

פרעה אוואו אלע כופרים ודכוותי’ וועלכע ווילן נאר פארשטיין, און ווילן נאר מ’זאל זיי אויפווייזן דאס גרויסקייט פון הקב”ה, וועלכע שטעלן אהער א פני תם און פרעגן ווי דער רשע אין די מה נשתנה מיטן אנגעשמירטן תמימות: ווער זאגט? פון וואו ווייסטו?

איי פרעה דו זעהסט דען נישט? דו ווייסט דען נישט? דער שלאנג שלינגט איין אלע אנדערע און ווערט צוריק א שטעקן, איז דאס דען גענוג פאר דעם גרויסן כופר? ניין! ער דארף אידענטיפיקאציע, ער דער נידריגער פרעה, און אלע זיינסגלייכן, ווילן דער מלך אליינס זאל קומען ווייזן זיין אידענטיפיקאציע, ער זאל אים ווייזן וויאזוי ער באשאפט וועלטן, ער זאל פאר דעם נידריגן בשר ודם וועלכער ניצט דעם נילוס וואס דער בורא עולם האט באשאפן פאר זיינע פערזענליכע געברויכן ברענגען עדות און ראיות אז ער האט באשאפן די וועלט.

דאס לערנען מיר ארויס פון פרעה הרשע, עס איז אלס דא און וועלן אלס זיין די דאזיגע וועלכע זענען פורש טלפים און פרעגן תמימות’דיג די טיעפע כפירה שאלות, אבער משה רבינו און די וואס לעבן מיט זיין הייליגן תורה, ווייסן און געדענקען אז מיר דארפן נישט קיין אידענטיפיקאציע, מיר זעהן און שפירן און לעבן מיט דעם גרויסקייט פן באשעפער, און אויב איין נארישער וועכטער זעהט נישט, וועט אידענטיפיקאציע קיין סאך נישט העלפן און ער וועט נידערן לתהום רבה.

זאלן מיר אלע און אונזערע דורי דורות זוכה זיין צום גיין אין די ליכטיגע וועגן און זעהן דעם אמת מיט גרינגע און פרייליכע געמיטער אלעמאל עד ביאת גוא”צ בב”א.

2 thoughts on “אידענטיפיקאציע ביטע

 1. zaltsvaser
  identification Please
  february 12, 2016

  zaltzvaser

  Written for the sheets lsh”k F uara

  At the entrance to the great convention standing guard with a very heavy
  week, to make sure that only Laden guests can go to the mlkhus’dign tsamkum
  what happens once in several years. It becomes lodged very much money and
  power that it may kh”u be no aumeyngenmelikhkeytn to the great people who
  come from all corners the world to participate at the conference.

  The guard at the door are held until over head iberkukndig the cards that
  are especially sent up and must be shown be the gate in order to enter, it
  is a line of many luxury guests who are waiting to present their
  identifikatsye’s and invitation cards, all making sure the cards are
  sufficiently clear and sufficiently compatible, and thus stand them and
  wait for their Reyes to be able to go participating in the very exemptions
  situation.

  It’s up a commotion on the other hand, and many ministers and fair based
  apparel, come with proudly immediately to the door and show a before the
  guard that he was king of shkhnus’dign country is anxious to appear, and
  will enter the gate.

  The guard who stands now there is not agreed, he wants to see
  identification, and he will also see the invitation card. The ministers
  take up things with it on high Tenor, who is this with you? Do zehst
  Nevertheless, here comes the King! That is epic ‘The Question? The king
  turns up, then later with identification?

  Identification please! Cries the guard, else does it not.

  Check you later on the whole klafergetseyg about the king! Tuh a look at
  his form, and you are already themselves recognize that here he was this
  king who it’s quite a fgyeh honor to ask him identification.

  What I know? May be some man dhu has allowed a player, and comes as a king. I
  needed identification. Explained the guard with photo.

  The guard is of course very quickly denied from office, despite that he did
  not understand what he had here bad done? He observed only done his work
  bshlimus, he cried with trees voices when m’hat him away with ties to give
  the punishment that comes to a Fuge honor hmlkhus.

  ****

  It is the issue that we see at the first visit of Moses Rabbeynu to Pharaoh
  brengendig the DBR D’that he the jews cause of Egypt. Pharaoh demanded
  identification, he does not know, he does not want to know who is this the
  great king who demanded of him such things.

  Moses Rabbeynu shows a before Pharaoh small examples of the greatness of
  creator, he shows it as about something D’becomes a stick a snake, a hand
  becomes strong and so on.

  Pharaoh where all khufrim udkhvsi ‘which will only understand and want only
  m’zal they prove this greatness of hkb”h, which put here a surface up and
  ask how the evil in the MH nshsnh middle unshielded innocence: Who says? From
  where you know?

  FBI Pharaoh you zehst then not? You know then not? The dragon swing one all
  others and value back a stick, it is then sufficient for the great infidel?
  No! He needs identification, he the lower Pharaoh and all zeynsgleykhn,
  want the king alone might come to show his ID, he let him show how he
  Embassy worlds, he for the low Meat being who uses the Nile that the maker
  audience has created for his personal needs bring witnesses and evidence
  that he created the world.

  This study me out of Pharaoh deer, it is as available and will be as these
  who are retiring tlfim and ask smimus’dig the deep disbelief questions, but
  Moses Rabbeynu and those who live with His Holy Torah, know and remember
  that we need no identification, we see and feel and live with the greatness
  FN Creator, and if one cal guard seems not, will identify any many not help
  and will come down lshum Rabbah.

  Shall we all and our Dori generations privileged be to go into the volatile
  ways and see the truth with easy and pricing comfortable always to byas
  gua”ts bb”a.

  2016-02-11 23:56 GMT-05:00 “זאלץוואסער” :

  > zaltzvaser posted: “געשריבן פארן גליונות לש”ק פ’ וארא ביים אריינגאנג צום
  > גרויסן קאנווענשאן שטייען היטער, מיט א גאר שווערן וואך, צו מאכן זיכער אז נאר
  > געלאדענע געסט קענען ארייניין צום דעם מלכות’דיגן צאמקום וועלכעס פאסירט
  > איינמאל אין עטליכע יאר. עס ווערט אריינגעלייגט גאר אסאך ”
  >

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s